Підручники для школи
 
Школа у цифровому світі

Математика

 
5 клас   МАТЕМАТИКА     (140 год, 4 год на тиждень, резерв — 40 год)
 
Тема 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ І ВЕЛИЧИНИ (40 год)
                          Натуральні числа. Число нуль. 
 
                          Цифри. Десятковий запис натуральних чисел.
 
                          Порівняння натуральних чисел. 
 
                          Арифметичні дії з натуральними числами та їх властивості. Квадрат і куб натурального числа. 
 
                          Ділення з остачею.
 
                          Числові вирази. Буквені вирази та формули.
 
                          Рівняння. Відрізок, пряма, промінь. 
 
                          Шкала. Координатний промінь.
 
 
 
                          Прямокутник. Квадрат.
 
 
 
                          Піраміда
 
Тема 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ (60 год)

 

 

                          Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

 

                          Десятковий дріб. Запис десяткових дробів. Порівняння десяткових дробів. Округлення десяткових дробів.

 

 

                          Відсотки.
                         

                   Знаходження числа за його відсотками. Частина №1

                         
                                  Розв'язування задач на відсотки
                         
                          Середнє арифметичне. Середнє значення величини
                         
                          Розв'язує сюжетні задачі з реальними даними щодо

                                   Розв'язування вправ на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

 
 
 
6  клас    МАТЕМАТИКА   (140 год, 4 год на тиждень, резерв — 40 год)
 

 

                          Дільники та кратні натурального числа. 
 
                          Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.
 
                          Прості та складені числа.
 
                          Розкладання чисел на прості множники.
 
                          Найбільший спільний дільник.
 
                          Найменше спільне кратне
 
 
Тема 2. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (26 год)
 
                          Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.
                          Арифметичні дії зі звичайними дробами.
 
                          Знаходження дробу від числа і числа за його дробом.
 
                          Перетворення звичайних дробів у десяткові. 
 
                          Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткові наближення звичайного дробу
 
 
Тема 3. ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ  (24 год)
 
                          Відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Пряма та обернена пропорційна залежність. Поділ числа у даному відношенні. 
 
                          Масштаб.
 
                          Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки
 
                          Коло. Довжина кола. Круг. 
 
                          Площа круга. Круговий сектор. Стовпчасті та кругові діаграми
 
Тема 4. РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ З НИМИ  (40 год)
 
                          Додатні та від’ємні числа, число нуль.
                          Координатна пряма.
                          Протилежні числа. Модуль числа.
                          Цілі числа. Раціональні числа.
                          Порівняння раціональних чисел.
                          Арифметичні дії з раціональними числами.
                          Властивості додавання і множення раціональних чисел.
                          Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.
                          Рівняння. Основні властивості рівнянь.
                          Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова за допомогою лінійки і косинця.
                          Координатна площина. Приклади графіків залежностей між величинами
                          Розв'язує сюжетні задачі на: розрахунок відсоткового відношення різних величин;
                                                    прийняття рішень у сфері фінансових операцій, розрахунок власних та родинних фінансів,
                                                    комунальних платежів; вміння розпоряджатись власними коштами,
                                                    в простих ситуаціях оцінювати очікувані та реальні витрати тощо
 
7 клас   АЛГЕБРА   (70 год, 2 год на тиждень, резерв — 12 год)
 

Тема І. ЦІЛІ ВИРАЗИ. Одночлен.

                         Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. 
 
                         Тотожність. Тотожні перетворення виразу.
 
                         Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником.
 
                         Одночлен. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів.
                         Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена. 
 
                         Додавання, віднімання і множення многочленів.
 
                         Формули квадрата двочлена, різниці квадратів, суми і різниці кубів.
 
                         Розкладання многочленів на множники
Тема 2. ФУНКЦІЇ (10 год)
 
                         Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. 
 
                         Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Графік функції.
 
                         Лінійна функція її графік та властивості
 
Тема 3. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ СИСТЕМИ (18 год)

               Лінійні рівняння як математичні моделі текстових задач

 
                         Система двох лінійних рівнянь з двома змінними.
 
                         Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки;
                                                                                                                       способом додавання.
 
                         Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач